MILJÖ & KVALITET


Kvalitet


För att leva upp till våra kunders, leverantörers och medarbetares förväntningar arbetar vi på ett systematiskt sätt med kvalitet och ständiga förbättringar. Som ett bevis på vårt åtagande är Flexitron ISO-certifierat enligt ISO 9001:2015 - en internationell standard för kvalitetsledningssystem.

Certifieringen innebär att vårt ledningssystem, vilket inkluderar våra processer och arbetssätt, är godkända enligt ISO-standarden. För att möta omvärldens förväntningar och krav genomgår ledningssystemet kontinuerliga förbättringar och följs upp genom regelbundna interna och externa revisioner, allt för att säkra kvaliteten på våra tjänster.

Miljö


Omsorg om vår miljö är en viktig fråga för oss. Flexitrons miljöarbete ingår som en integrerad och naturlig del i vårt dagliga arbete. Vi arbetar fortlöpande med att se över och förbättra arbetssätt och processer för att minska vår negativa miljöpåverkan. Som ett led i vårt miljöarbete är vi också certifierade enligt ISO 14001:2015, vilket är en internationell miljöledningsstandard.

EL-Kretsen

  • ​​​​​​​Flexitron är anslutna till El-Kretsen i Sverige AB och följer därmed förordningen om producentansvar för batterier (SFS 2008:834).

  • El-Kretsen driver ett insamlingssystem och garanterar att insamlade batterier omhändertas och återvinns på ett miljömässigt korrekt sätt enligt gällande lagar.
  • 126
  • 225